Číslo hlasovania: 1398
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k žiadosti NAY Leasing, a.s. Bratislava ohľadne odpredaja pozemku vo vlastníctve Mesta Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj časti pozemku o výmere 347 m2 z p.č. 3870/1, zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre NAY Leasing, a.s., IČO: 35 795 140, so sídlom Ľadová 3, 811 05 Bratislava, za cenu 1.000,- Sk/m2, upresnenej podľa geometrického plánu, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu,
  2. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy.
  4. Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedná: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: