Číslo hlasovania: 1399
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 30.08.2005


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 30.08.2005

B) zrušuje

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: