Číslo hlasovania: 1400
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k informácii o stave projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“


 

berie na vedomie

   Informatívnu správu o projekte.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: