Číslo hlasovania: 1401
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

   Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: