Číslo hlasovania: 1402
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k Správe Komisie pre verejnú súťaž zo dňa 16.7.2005, 23.7.2005 a 30.7.2005


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   Správu Komisie pre verejnú súťaž zo dňa 16.7.2005, 23.7.2005 a 30.7.2005,

B) schvaľuje

 1. predaj 2–izbového bytu na II. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1357 na Ul. E.B. Lukáča č. 52/17 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5792/139008 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 5831 o výmere 636 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno, vedeného na LV č. 8433, pre P. V. za kúpnu cenu 392.000,- Sk,
 2. predaj 2–izbového bytu na prízemí obytného domu so súpisným číslom 1365 na Sústružníckej ul. č. 4/8 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5942/261448 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 5895 o výmere 953 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno, vedeného na LV č. 8538, pre P. P. za kúpnu cenu 355.000,- Sk,
 3. predaj 2–izbového bytu na prízemí obytného domu so súpisným číslom 743 na Mederčskej ul. č. 41/2 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5533/167075 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 163 o výmere 424 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno, vedeného na LV č. 7244, pre Ing. Ladislava Šipulu, rodeného Šipulu, narodeného 29.3.1958, trvale bytom Gazdovská ul. 29/38, 945 01 Komárno a manželku MUDr. Annu Šipulovú, rodenú Bogárovú, narodenú 19.9.1958, trvale bytom Gazdovská ul. 29/38, 945 01 Komárno, za kúpnu cenu 626.000,- Sk,
 4. predaj 2–izbového bytu na III. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1413 na Ul. budovateľskej č. 12/19 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5975/354508 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 5164 o výmere 1356 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno, vedeného na LV č. 9045 pre G. V. a manželku E. V. za kúpnu cenu 370.000,- Sk,
 5. predaj 2–izbového bytu na I. poschodí obytného domu so súpisným číslom 784 na Petőfiho ul. č. 12/49 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5366/577570 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku par.č. 158 o výmere 1537 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno, vedeného na LV č. 7615 pre I. B. za kúpnu cenu 665.000,- Sk,
 6. predaj 2–izbového bytu na II. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1399 na Zváračskej ul. č. 8/20 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5938/261272 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 5792 o výmere 1109 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno, vedeného na LV č. 8335 pre P. V. za kúpnu cenu 350.000,- Sk,
 7. predaj 2 – izbového bytu na II. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1356 na Ul. E. B. Lukáča č. 38/12 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5580/245100 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku par.č. 5834/1 o výmere 1152 m2, zastavaná plocha, v k. ú. Komárno, vedeného na LV č. 9067 pre M. Cs. za kúpnu cenu 362.000,- Sk,
 8. predaj 2 – izbového bytu na I. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1332 na Ul. mládeže č. 5/18 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5891/129863 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 6016 o výmere 592 m2, zastavaná plocha, v k. ú. Komárno, vedeného na LV č. 8445 pre L. L. za kúpnu cenu 403.000,- Sk,
 9. predaj 2 – izbového bytu na prízemí obytného domu so súpisným číslom 1361 na Ul. E. B. Lukáča č. 23/2 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5236/125664 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 6066 o výmere 550 m2, zastavaná plocha, v k. ú. Komárno, vedeného na LV č. 8976 pre A. J. a manželku A. J. za kúpnu cenu 406.000,- Sk,
 10. predaj 2 – izbového bytu na I. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1383 na Ul. mieru č. 6/9 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5720/102960 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 5813 o výmere 415 m2, zastavaná plocha, v k. ú. Komárno, vedeného na LV č. 8727 pre J. P. a manželku J. P. za kúpnu cenu 365.000,- Sk,
 11. predaj 1 – izbového bytu na prízemí obytného domu so súpisným číslom 1504 na Hviezdnej ul. č. 13/3 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 3191/212820 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 2833 o výmere 847 m2, zastavaná plocha, v k. ú. Komárno, vedeného na LV č. 8347 pre V. H. za kúpnu cenu 410.000,- Sk,
 12. predaj 2 – izbového bytu na II. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1411 na Ul. budovateľskej č. 47/62 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5197/365253 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 5773 o výmere 1659 m2, zastavaná plocha, v k. ú. Komárno, vedeného na LV č. 8519 pre A. Csi. za kúpnu cenu 396.000,- Sk,
 13. predaj 2 – izbového bytu na II. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1364 na Ul. E.B. Lukáča č. 27/5 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5792/139008 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 5826 o výmere 633 m2, zastavaná plocha, v k. ú. Komárno, vedeného na LV č. 8419 pre A. K. a manželku Z. K. za kúpnu cenu 422.000,- Sk,
 14. predaj 2 – izbového bytu na I. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1414 na Ul. budovateľskej č. 30/24 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 6435/166500 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 5195 o výmere 713 m2, zastavaná plocha, v k. ú. Komárno, vedeného na LV č. 8845 pre A. Gy. za kúpnu cenu 415.000,- Sk,
 15. predaj 3 – izbového bytu na II. poschodí obytného domu so súpisným číslom 784 na Petöfiho ul. č. 16/84 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 6366/577570 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 158 o výmere 1537 m2, zastavaná plocha, v k. ú. Komárno, vedeného na LV č. 7615 pre E. Cz. za kúpnu cenu 680.000,- Sk,
 16. predaj 3 – izbového bytu na V. poschodí obytného domu so súpisným číslom 2357 na Hviezdnej ul. č. 9/12 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 6749/214536 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 2838 o výmere 425 m2, zastavaná plocha, v k. ú. Komárno, vedeného na LV č. 8283 pre T. M. za kúpnu cenu 651.000,- Sk,
 17. predaj garzónky na IV. poschodí obytného domu so súpisným číslom 2569 na Klinčekovej ul. č. 4/30 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 2053/196722 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 2351 o výmere 469 m2, zastavaná plocha, v k. ú. Komárno, vedeného na LV č. 8084 pre I. T. za kúpnu cenu 325.000,- Sk,
 18. predaj 2 – izbového bytu na III. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1367 na Sústružníckej ul. č. 20/29 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5942/261448 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 5897 o výmere 957 m2, zastavaná plocha, v k. ú. Komárno, vedeného na LV č. 8939 pre P. G. a manželku A. G. za kúpnu cenu 445.000,- Sk,
 19. predaj 2 – izbového bytu na II. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1357 na Ul. E.B. Lukáča č. 48/5 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5792/139008 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 5831 o výmere 636 m2, zastavaná plocha, v k. ú. Komárno, vedeného na LV č. 8433 pre T. V. a manželku A. V. za kúpnu cenu 391.000,- Sk,

   za nasledovných podmienok: poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

C) schvaľuje

   Odmenu pre zúčastnených členov komisie pre VS podľa návrhu predsedu komisie v zmysle Organizačného poriadku komisie pre verejnú súťaž nasledovne:

Za verejnú súťaž, konanú dňa 16.7.2005

Ing. Lajos Csonka - predseda komisie 2.500,- Sk Ing. László Stubendek - licitátor 2.500,- Sk MUDr. Lajos Maurovich Horvat 2.500,- Sk Ing. Katarína Prodovszká 2.500,- Sk Ing. Béla Sánta 2.500,- Sk

Za verejnú súťaž, konanú dňa 23.7.2005

Ing. Lajos Csonka - predseda komisie 2.500,- Sk Ing. László Stubendek - licitátor 2.500,- Sk MUDr. Lajos Maurovich Horvat 2.500,- Sk Ing. Katarína Prodovszká 2.500,- Sk Za verejnú súťaž, konanú dňa 30.7.2005 Ing. Lajos Csonka - predseda komisie 2.500,- Sk Ing. László Stubendek - licitátor 2.500,- Sk MUDr. Lajos Maurovich Horvat 2.500,- Sk Ing. Katarína Prodovszká 2.500,- Sk

D) ukladá MsÚ

 1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnych zmlúv v zmysle bodu B/ uznesenia,
 2. Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. vyplatiť odmenu pre zúčastnených členov komisie pre verejnú súťaž v zmysle bodu C/ uznesenia.
 4. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: