Číslo hlasovania: 1403
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k návrhu na predaj mestských bytov, podľa VZN mesta Komárno číslo 21/2003 o riešení neplatičstva v mestských bytoch v znení neskorších predpisov, užívaných nájomcami, pre ktorých je potrebné zabezpečiť bytovú náhradu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   predaj mestských bytov, v súlade s § 5 VZN Mesta Komárno č.21/2003 o riešení neplatičstva v mestských bytoch v znení neskorších predpisov, s podmienkou zabezpečenia náhradného bytu s trvalým pobytom pre terajšieho nájomcu:

 1. bytu na Hviezdnej ul. 22/43 v Komárne, na VI. poschodí bytového domu so súpisným číslom 2362, na parcele č. 2916, spoluvlastníckeho podielu 8338/294126 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastníckeho podielu 8338/294126 na pozemku parcelné číslo 2916, o výmere 502,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 7428 v k.ú. Komárno, pre R. Cs. za kúpnu cenu: 200.000,- Sk,
 2. bytu na Ul. budovateľskej 25/39 v Komárne, na II. poschodí bytového domu so súpisným číslom 1408, na parcele č. 5788/2, spoluvlastníckeho podielu 5949/289867 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastníckeho podielu 5949/289867 na pozemku parcelné číslo 5788/2, o výmere 1 282,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8589 v k.ú. Komárno, pre G. S. za kúpnu cenu: 160.000,- Sk,
 3. bytu na Dvorskej ul. 3/32 v Komárne, na prízemí bytového domu so súpisným číslom 1405, na parcele č. 5769, spoluvlastníckeho podielu 5937/272458 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastníckeho podielu 5937/272458 na pozemku parcelné číslo 5769, o výmere 1118,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8602 v k.ú. Komárno, pre R. Cs. za kúpnu cenu: 160.000,- Sk,
 4. 4. bytu na Ul. budovateľskej 52/7 v Komárne, na II. poschodí bytového domu so súpisným číslom 1418, na parcele č. 5449, spoluvlastníckeho podielu 5147/184308 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastníckeho podielu 5147/184308 na pozemku parcelné číslo 5449, o výmere 888,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 9132 v k.ú. Komárno, pre R. Cs. za kúpnu cenu: 160.000,- Sk,
 5. bytu na Ul. mládeže 1/1 v Komárne, na prízemí bytového domu so súpisným číslom 1332, na parcele č. 6016, spoluvlastníckeho podielu 5804/129863 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastníckeho podielu 5804/129863 na pozemku parcelné číslo 6016, o výmere 592,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8445 v k.ú. Komárno, pre R. F. za kúpnu cenu: 160.000,- Sk,
 6. bytu na Ul. mieru 10/18 v Komárne, na II. poschodí bytového domu so súpisným číslom 1384, na parcele č. 5812, spoluvlastníckeho podielu 5720/102960 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastníckeho podielu 5720/102960 na pozemku parcelné číslo 5812, o výmere 414,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8557 v k.ú. Komárno, pre R. F. za kúpnu cenu: 160.000,- Sk,
 7. bytu na Ul. budovateľskej 54/15 v Komárne, na I. poschodí bytového domu so súpisným číslom 1418, na parcele č. 5449, spoluvlastníckeho podielu 5147/184308 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastníckeho podielu 5147/184308 na pozemku parcelné číslo 5449, o výmere 888,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 9132 v k.ú. Komárno, pre G. S. za kúpnu cenu: 160.000,- Sk,
 8. bytu na Zváračskej ul. 1/1 v Komárne, na prízemí bytového domu so súpisným číslom 1390, na parcele č. 5820, spoluvlastníckeho podielu 2829/251997 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastníckeho podielu 2829/251997 na pozemku parcelné číslo 5820, o výmere 987,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8581 v k.ú. Komárno, pre G. S. za kúpnu cenu: 120.000,- Sk,
 9. bytu na Ul. E. B. Lukáča 48/3 v Komárne, na I. poschodí bytového domu so súpisným číslom 1357, na parcele č. 5831, spoluvlastníckeho podielu 5792/139008 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastníckeho podielu 5792/139008 na pozemku parcelné číslo 5831, o výmere 636,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8433 v k.ú. Komárno, pre R. Cs. za kúpnu cenu: 160.000,- Sk,
 10. bytu na Zváračskej ul. 8/19 v Komárne, na II. poschodí bytového domu so súpisným číslom 1399, na parcele č. 5792, spoluvlastníckeho podielu 5938/261272 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastníckeho podielu 5938/261272 na pozemku parcelné číslo 5792, o výmere 1109,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8335 v k.ú. Komárno, pre R. F. za kúpnu cenu: 160.000,- Sk,
 11. bytu na Sústružníckej ul. 14/6 v Komárne, na II. poschodí bytového domu so súpisným číslom 1367, na parcele č. 5897, spoluvlastníckeho podielu 5942/261448 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastníckeho podielu 5942/261448 na pozemku parcelné číslo 5897, o výmere 957,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8939 v k.ú. Komárno, pre R. F. za kúpnu cenu: 160.000,- Sk,

za nasledovných podmienok:

B) schvaľuje

   predaj mestských bytov v súlade s § 5 VZN Mesta Komárno č. 21/2003 o riešení neplatičstva v mestských bytoch v znení neskorších predpisov s podmienkou zabezpečenia náhradného ubytovania s trvalým pobytom pre terajšieho nájomcu:

 1. bytu na Zváračskej ul. 12/6, na II. poschodí bytového domu so súpisným číslom 1399, na parcele 5792, spoluvlastníckeho podielu 5938/261272 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastníckeho podielu 5938/261272 na pozemku parcelné číslo 5792 o výmere 1 109,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8335 v k.ú. Komárno, pre R. Cs. za kúpnu cenu: 160.000,- Sk,
 2. bytu na Ul. budovateľskej 30/22, na I. poschodí bytového domu so súpisným číslom 1414, na parcele č. 5195, spoluvlastníckeho podielu 6138/166500 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastníckeho podielu 6138/166500 na pozemku parcelné číslo 5195, o výmere 713,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8845 v k.ú. Komárno, pre G. S. za kúpnu cenu: 120.000,- Sk,

za nasledovných podmienok:

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva a návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ a B/ uznesenia.

Termín: 60 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: