Číslo hlasovania: 1407
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť k návrhu na prenájom mestského bytu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej lehoty v súlade § 6 ods. 6 VZN Mesta Komárno č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN“), so žiadateľmi:

  1. I. B. a manželka A. B.

  2. - bytu Ul. budovateľská 49/47, Komárno,

   ktorí v súlade s § 6 ods. 6 VZN zaplatili celý nedoplatok na nájomnom a na úhrade za plnenia poskytované s užívaním bytu po uplynutí výpovednej lehoty a podali žiadosť o odkúpenie nájomného bytu,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. spracovať a zaslať žiadateľom návrh zmluvy o nájme bytu,
  2. následne pripraviť a zaslať žiadateľom návrh zmluvy o prevode vlastníctva bytu v súlade s § 6 ods. 6 VZN.

Termín: 60 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: