Číslo hlasovania: 1409
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – sociálna časť


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre:

 1. Domov – penzión pre dôchodcov, Špitalská 16, 945 01 Komárno na úhradu výmeny dverí na spojovacej chodbe vo výške 60 000,- Sk,
 2. Domov – penzión pre dôchodcov, Špitalská 16, 945 01 Komárno na úhradu nákladov na podujatie „Mesiac úcty k starším - október 2005“ vo výške 21 450,- Sk,
 3. Zväz diabetikov Slovenska – základnú organizáciu Komárno, Rákócziho 11, 945 01 Komárno na autobusovú prepravu na celoslovenské DIA dni do Bratislavy na základe konkrétnej faktúry vo výške 8 000,- Sk,
 4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská 39, 945 01 Komárno na realizáciu projektu „Zdravý životný štýl“ vo výške 6 000,- Sk.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre:

 1. Domov – penzión pre dôchodcov, Špitalská 16, 945 01 Komárno na úhradu výmeny dverí na spojovacej chodbe vo výške 60 000,- Sk,
 2. Termín: 30.09.2005
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. Domov – penzión pre dôchodcov, Špitalská 16, 945 01 Komárno na úhradu nákladov na podujatie „Mesiac úcty k starším - október 2005“ vo výške 21 450,- Sk,
 4. Termín: 15.10.2005
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 5. Zväz diabetikov Slovenska – základnú organizáciu Komárno, Rákócziho 11, 945 01 Komárno na autobusovú prepravu na celoslovenské DIA dni do Bratislavy na základe konkrétnej faktúry vo výške 8 000,- Sk,
 6. Termín: 15.11.2005
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská 39, 945 01 Komárno na realizáciu projektu „Zdravý životný štýl“ na základe konkrétnych faktúr v celkovej výške 6 000,- Sk.
 8. Termín: do 15 dní po uskutočnení jednotlivých podujatí
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: