Číslo hlasovania: 1410 - spresnenie aj príloha
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k návrhu na realizáciu „ Koncepcie ďalšieho postupu na riešenie neplatičstva v mestských bytoch v Komárne“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   predaj mestských bytov, v súlade s § 5 VZN mesta Komárno č. 21/2003 o riešení neplatičstva v mestských bytoch, vrátane spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku za dohodnutú cenu pre V. M.. Zoznam tvorí prílohu uznesenia,

B) schvaľuje

   Podmienky predaja podľa bodu A/ uznesenia:

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva a návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 60 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

MUDr. Tibor Bastrnák
primátor mesta

Príloha k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1114/2005 zo dňa 08.09.2005 k návrhu na realizáciu „ Koncepcie ďalšieho postupu na riešenie neplatičstva v mestských bytoch v Komárne“

 1. byt na Okružnej ceste 1/1 v Komárne, na prízemí, so súpisným číslom 2585, na parcele č. 8780, spoluvlastnícky podiel 7500/46050 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 7500/46050 na pozemku parcelné číslo 8780, o výmere 171,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 7500/132540 na priľahlom pozemku parcelné číslo 8778 o výmere 5 204 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 44 170,- Sk,
 2. byt na Okružnej ceste 1/2 v Komárne, na I. poschodí, so súpisným číslom 2585, na parcele č. 8780, spoluvlastnícky podiel 5350/46050 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5350/46050 na pozemku parcelné číslo 8780, o výmere 171,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 5350/132540 na priľahlom pozemku parcelné číslo 8778 o výmere 5 204 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 31 515,- Sk,
 3. byt na Okružnej ceste 1/3 v Komárne, na I. poschodí, so súpisným číslom 2585, na parcele č. 8780, spoluvlastnícky podiel 7500/46050 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 7500/46050 na pozemku parcelné číslo 8780, o výmere 171,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 7500/132540 na priľahlom pozemku parcelné číslo 8778 o výmere 5 204 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 44 170,- Sk,
 4. byt na Okružnej ceste 1/4 v Komárne, na II. poschodí, so súpisným číslom 2585, na parcele č. 8780, spoluvlastnícky podiel 5350/46050 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5350/46050 na pozemku parcelné číslo 8780, o výmere 171,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 5350/132540 na priľahlom pozemku parcelné číslo 8778 o výmere 5 204 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 31 515,- Sk,
 5. byt na Okružnej ceste 1/5 v Komárne, na II. poschodí, so súpisným číslom 2585, na parcele č. 8780, spoluvlastnícky podiel 7500/46050 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 7500/46050 na pozemku parcelné číslo 8780, o výmere 171,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 7500/132540 na priľahlom pozemku parcelné číslo 8778 o výmere 5 204 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 44 170,- Sk,
 6. byt na Okružnej ceste 1/6 v Komárne, na III. poschodí, so súpisným číslom 2585, na parcele č. 8780, spoluvlastnícky podiel 5350/46050 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5350/46050 na pozemku parcelné číslo 8780, o výmere 171,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 5350/132540 na priľahlom pozemku parcelné číslo 8778 o výmere 5 204 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 31 515,- Sk,
 7. byt na Okružnej ceste 1/7 v Komárne, na III. poschodí, so súpisným číslom 2585, na parcele č. 8780, spoluvlastnícky podiel 7500/46050 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 7500/46050 na pozemku parcelné číslo 8780, o výmere 171,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 7500/132540 na priľahlom pozemku parcelné číslo 8778 o výmere 5 204 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 44 170,- Sk,
 8. byt na Okružnej ceste 3/1 v Komárne, na prízemí, so súpisným číslom 2586, na parcele č. 8782, spoluvlastnícky podiel 7500/46050 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 7500/46050 na pozemku parcelné číslo 8782, o výmere 170,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 7500/132540 na priľahlom pozemku parcelné číslo 8778 o výmere 5 204 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 44 170,- Sk,
 9. byt na Okružnej ceste 3/2 v Komárne, na I. poschodí, so súpisným číslom 2586, na parcele č. 8782, spoluvlastnícky podiel 5350/46050 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5350/46050 na pozemku parcelné číslo 8782, o výmere 170,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 5350/132540 na priľahlom pozemku parcelné číslo 8778 o výmere 5 204 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 31 515,- Sk,
 10. byt na Okružnej ceste 3/3 v Komárne, na I. poschodí, so súpisným číslom 2586, na parcele č. 8782, spoluvlastnícky podiel 7500/46050 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 7500/46050 na pozemku parcelné číslo 8782, o výmere 170,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 7500/132540 na priľahlom pozemku parcelné číslo 8778 o výmere 5 204 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 44 170,- Sk,
 11. byt na Okružnej ceste 3/4 v Komárne, na II. poschodí, so súpisným číslom 2586, na parcele č. 8782, spoluvlastnícky podiel 5350/46050 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5350/46050 na pozemku parcelné číslo 8782, o výmere 170,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 5350/132540 na priľahlom pozemku parcelné číslo 8778 o výmere 5 204 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 31 515,- Sk,
 12. byt na Okružnej ceste 3/5 v Komárne, na II. poschodí, so súpisným číslom 2586, na parcele č. 8782, spoluvlastnícky podiel 7500/46050 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 7500/46050 na pozemku parcelné číslo 8782, o výmere 170,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 7500/132540 na priľahlom pozemku parcelné číslo 8778 o výmere 5 204 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 44 170,- Sk,
 13. byt na Okružnej ceste 3/6 v Komárne, na III. poschodí, so súpisným číslom 2586, na parcele č. 8782, spoluvlastnícky podiel 5350/46050 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5350/46050 na pozemku parcelné číslo 8782, o výmere 170,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 5350/132540 na priľahlom pozemku parcelné číslo 8778 o výmere 5 204 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 31 515,- Sk,
 14. byt na Okružnej ceste 3/7 v Komárne, na III. poschodí, so súpisným číslom 2586, na parcele č. 8782, spoluvlastnícky podiel 7500/46050 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 7500/46050 na pozemku parcelné číslo 8782, o výmere 170,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 7500/132540 na priľahlom pozemku parcelné číslo 8778 o výmere 5 204 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 44 170,- Sk,
 15. byt na Okružnej ceste 2/1 v Komárne, na prízemí, so súpisným číslom 2321, na parcele č. 8779, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na pozemku parcelné číslo 8779, o výmere 135,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 5055/132540 na priľahlom pozemku parcelné číslo 8778 o výmere 5 204 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 29 770,- Sk,
 16. byt na Okružnej ceste 2/2 v Komárne, na prízemí, so súpisným číslom 2321, na parcele č. 8779, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na pozemku parcelné číslo 8779, o výmere 135,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 5055/132540 na priľahlom pozemku parcelné číslo 8778 o výmere 5 204 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 29 770,- Sk,
 17. byt na Okružnej ceste 2/3 v Komárne, na I. poschodí, so súpisným číslom 2321, na parcele č. 8779, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na pozemku parcelné číslo 8779, o výmere 135,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 5055/132540 na priľahlom pozemku parcelné číslo 8778 o výmere 5 204 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 29 770,- Sk,
 18. byt na Okružnej ceste 2/4 v Komárne, na I. poschodí, so súpisným číslom 2321, na parcele č. 8779, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na pozemku parcelné číslo 8779, o výmere 135,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 5055/132540 na priľahlom pozemku parcelné číslo 8778 o výmere 5 204 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 29 770,- Sk,
 19. byt na Okružnej ceste 4/1 v Komárne, na prízemí, so súpisným číslom 2322, na parcele č. 8781, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na pozemku parcelné číslo 8781, o výmere 135,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 5055/132540 na priľahlom pozemku parcelné číslo 8778 o výmere 5 204 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 29 770,- Sk,
 20. byt na Okružnej ceste 4/2 v Komárne, na prízemí, so súpisným číslom 2322, na parcele č. 8781, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na pozemku parcelné číslo 8781, o výmere 135,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 5055/132540 na priľahlom pozemku parcelné číslo 8778 o výmere 5 204 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 29 770,- Sk,
 21. byt na Okružnej ceste 4/3 v Komárne, na I. poschodí, so súpisným číslom 2322, na parcele č. 8781, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na pozemku parcelné číslo 8781, o výmere 135,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 5055/132540 na priľahlom pozemku parcelné číslo 8778 o výmere 5 204 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 29 770,- Sk,
 22. byt na Okružnej ceste 4/4 v Komárne, na I. poschodí, so súpisným číslom 2322, na parcele č. 8781, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na pozemku parcelné číslo 8781, o výmere 135,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 5055/132540 na priľahlom pozemku parcelné číslo 8778 o výmere 5 204 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 29 770,- Sk,
 23. byt na Veľkom rade 2/1 v Komárne, na prízemí, so súpisným číslom 467, na parcele č. 7714, spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na pozemku parcelné číslo 7714, o výmere 266,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na priľahlom pozemku parcelné číslo 7713 o výmere 704 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 13 200,- Sk,
 24. byt na Veľkom rade 2/2 v Komárne, na prízemí, so súpisným číslom 467, na parcele č. 7714, spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na pozemku parcelné číslo 7714, o výmere 266,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na priľahlom pozemku parcelné číslo 7713 o výmere 704 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 13 200,- Sk,
 25. byt na Veľkom rade 2/3 v Komárne, na I. poschodí, so súpisným číslom 467, na parcele č. 7714, spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na pozemku parcelné číslo 7714, o výmere 266,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na priľahlom pozemku parcelné číslo 7713 o výmere 704 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 13 200,- Sk ,
 26. byt na Veľkom rade 2/4 v Komárne, na I. poschodí, so súpisným číslom 467, na parcele č. 7714, spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na pozemku parcelné číslo 7714, o výmere 266,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na priľahlom pozemku parcelné číslo 7713 o výmere 704 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 13 200,- Sk,
 27. byt na Veľkom rade 4/5 v Komárne, na prízemí, so súpisným číslom 467, na parcele č. 7714, spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na pozemku parcelné číslo 7714, o výmere 266,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na priľahlom pozemku parcelné číslo 7713 o výmere 704 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 13 200,- Sk,
 28. byt na Veľkom rade 4/6 v Komárne, na prízemí, so súpisným číslom 467, na parcele č. 7714, spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na pozemku parcelné číslo 7714, o výmere 266,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na priľahlom pozemku parcelné číslo 7713 o výmere 704 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 13 200,- Sk,
 29. byt na Veľkom rade 4/7 v Komárne, na I. poschodí, so súpisným číslom 467, na parcele č. 7714, spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na pozemku parcelné číslo 7714, o výmere 266,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na priľahlom pozemku parcelné číslo 7713 o výmere 704 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 13 200,- Sk,
 30. byt na Veľkom rade 4/8 v Komárne, na I. poschodí, so súpisným číslom 467, na parcele č. 7714, spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na pozemku parcelné číslo 7714, o výmere 266,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na priľahlom pozemku parcelné číslo 7713 o výmere 704 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 13 200,- Sk ,
 31. byt na Veľkom rade 6/1 v Komárne, na prízemí, so súpisným číslom 2847, na parcele č. 7774/2, spoluvlastnícky podiel 3830/37030 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 3830/37030 na pozemku parcelné číslo 7774/2, o výmere 176,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 3830/74060 z časti priľahlého pozemku parcelné číslo 7757/1 o výmere cca 1304 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 10 114,50 Sk,
 32. byt na Veľkom rade 6/2 v Komárne, na prízemí, so súpisným číslom 2847, na parcele č. 7774/2, spoluvlastnícky podiel 7500/37030 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 7500/37030 na pozemku parcelné číslo 7774/2, o výmere 176,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 7500/74060 z časti priľahlého pozemku parcelné číslo 7757/1 o výmere cca 1304 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 19 809,00 Sk,
 33. byt na Veľkom rade 6/3 v Komárne, na I. poschodí, so súpisným číslom 2847, na parcele č. 7774/2, spoluvlastnícky podiel 5350/37030 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5350/37030 na pozemku parcelné číslo 7774/2, o výmere 176,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 5350/74060 z časti priľahlého pozemku parcelné číslo 7757/1 o výmere cca 1304 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 14 130,00 Sk,
 34. byt na Veľkom rade 6/4 v Komárne, na I. poschodí, so súpisným číslom 2847, na parcele č. 7774/2, spoluvlastnícky podiel 7500/37030 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 7500/37030 na pozemku parcelné číslo 7774/2, o výmere 176,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 7500/74060 z časti priľahlého pozemku parcelné číslo 7757/1 o výmere cca 1304 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 19 809,00 Sk,
 35. byt na Veľkom rade 6/5 v Komárne, na II. poschodí, so súpisným číslom 2847, na parcele č. 7774/2, spoluvlastnícky podiel 5350/37030 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5350/37030 na pozemku parcelné číslo 7774/2, o výmere 176,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 5350/74060 z časti priľahlého pozemku parcelné číslo 7757/1 o výmere cca 1304 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 14 130,00 Sk,
 36. byt na Veľkom rade 6/6 v Komárne, na II. poschodí, so súpisným číslom 2847, na parcele č. 7774/2, spoluvlastnícky podiel 7500/37030 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 7500/37030 na pozemku parcelné číslo 7774/2, o výmere 176,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 7500/74060 z časti priľahlého pozemku parcelné číslo 7757/1 o výmere cca 1304 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 19 809,00 Sk,
 37. byt na Veľkom rade 8/7 v Komárne, na prízemí, so súpisným číslom 2848, na parcele č. 7774/1, spoluvlastnícky podiel 3830/37030 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 3830/37030 na pozemku parcelné číslo 7774/1, o výmere 176,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 3830/74060 z časti priľahlého pozemku parcelné číslo 7757/1 o výmere cca 1304 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 10 114,50 Sk,
 38. byt na Veľkom rade 8/8, na prízemí, so súpisným číslom 2848, na parcele č. 7774/1, spoluvlastnícky podiel 7500/37030 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 7500/37030 na pozemku parcelné číslo 7774/1, o výmere 176,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 7500/74060 z časti priľahlého pozemku parcelné číslo 7757/1 o výmere cca 1304 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 19 809,00 Sk,
 39. byt na Veľkom rade 8/9 v Komárne, na I. poschodí, so súpisným číslom 2848, na parcele č. 7774/1, spoluvlastnícky podiel 5350/37030 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5350/37030 na pozemku parcelné číslo 7774/1, o výmere 176,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 5350/74060 z časti priľahlého pozemku parcelné číslo 7757/1 o výmere cca 1304 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 14 130,00 Sk,
 40. byt na Veľkom rade 8/10 v Komárne, na I. poschodí, so súpisným číslom 2848, na parcele č. 7774/1, spoluvlastnícky podiel 7500/37030 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 7500/37030 na pozemku parcelné číslo 7774/1, o výmere 176,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 7500/74060 z časti priľahlého pozemku parcelné číslo 7757/1 o výmere cca 1304 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 19 809,00 Sk,
 41. byt na Veľkom rade 8/11 v Komárne, na II. poschodí, so súpisným číslom 2848, na parcele č. 7774/1, spoluvlastnícky podiel 5350/37030 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5350/37030 na pozemku parcelné číslo 7774/1, o výmere 176,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 5350/74060 z časti priľahlého pozemku parcelné číslo 7757/1 o výmere cca 1304 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 14 130,00 Sk,
 42. byt na Veľkom rade 8/12 v Komárne, na II. poschodí, so súpisným číslom 2848, na parcele č. 7774/1, spoluvlastnícky podiel 7500/37030 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 7500/37030 na pozemku parcelné číslo 7774/1, o výmere 176,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk, spoluvlastnícky podiel 7500/74060 z časti priľahlého pozemku parcelné číslo 7757/1 o výmere cca 1304 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 19 809,00 Sk,
 43. byt na Ul. odborárov 48/1 v Komárne, na prízemí, so súpisným číslom 1321, na parcele č. 5761, spoluvlastnícky podiel 5040/60090 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5040/60090 na pozemku parcelné číslo 5761, o výmere 327,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk,
 44. byt na Ul. odborárov 48/2 v Komárne, na prízemí, so súpisným číslom 1321, na parcele č. 5761, spoluvlastnícky podiel 4975/60090 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 4975/60090 na pozemku parcelné číslo 5761, o výmere 327,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 1 000,- Sk,
 45. byt na Ul. odborárov 48/3 v Komárne, na I. poschodí, so súpisným číslom 1321, na parcele č. 5761, spoluvlastnícky podiel 5040/60090 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5040/60090 na pozemku parcelné číslo 5761, o výmere 327,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk,
 46. byt na Ul. odborárov 48/4 v Komárne, na I. poschodí, so súpisným číslom 1321, na parcele č. 5761, spoluvlastnícky podiel 4975/60090 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 4975/60090 na pozemku parcelné číslo 5761, o výmere 327,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk,
 47. byt na Ul. odborárov 48/5 v Komárne, na II. poschodí, so súpisným číslom 1321, na parcele č. 5761, spoluvlastnícky podiel 5040/60090 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5040/60090 na pozemku parcelné číslo 5761, o výmere 327,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk,
 48. byt na Ul. odborárov 48/6 v Komárne, na II. poschodí, so súpisným číslom 1321, na parcele č. 5761, spoluvlastnícky podiel 4975/60090 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 4975/60090 na pozemku parcelné číslo 5761, o výmere 327,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk,
 49. byt na Ul. odborárov 50/7 v Komárne, na prízemí, so súpisným číslom 1321, na parcele č. 5761, spoluvlastnícky podiel 4975/60090 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 4975/60090 na pozemku parcelné číslo 5761, o výmere 327,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk,
 50. byt na Ul. odborárov 50/8 v Komárne, na prízemí, so súpisným číslom 1321, na parcele č. 5761, spoluvlastnícky podiel 5040/60090 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5040/60090 na pozemku parcelné číslo 5761, o výmere 327,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk,
 51. byt na Ul. odborárov 50/9 v Komárne, na I. poschodí, so súpisným číslom 1321, na parcele č. 5761, spoluvlastnícky podiel 4975/60090 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 4975/60090 na pozemku parcelné číslo 5761, o výmere 327,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk,
 52. byt na Ul. odborárov 50/10 v Komárne, na I. poschodí, so súpisným číslom 1321, na parcele č. 5761, spoluvlastnícky podiel 5040/60090 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5040/60090 na pozemku parcelné číslo 5761, o výmere 327,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk,
 53. byt na Ul. odborárov 50/11 v Komárne, na II. poschodí, so súpisným číslom 1321, na parcele č. 5761, spoluvlastnícky podiel 4975/60090 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 4975/60090 na pozemku parcelné číslo 5761, o výmere 327,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk,
 54. byt na Ul. odborárov 50/12 v Komárne, na II. poschodí, so súpisným číslom 1321, na parcele č. 5761, spoluvlastnícky podiel 5040/60090 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5040/60090 na pozemku parcelné číslo 5761, o výmere 327,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za kúpnu cenu: 1 000,- Sk,
 55. byt na Ul. slobody 32/1 v Komárne, na prízemí, so súpisným číslom 1755, na parcele č. 4658, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na pozemku parcelné číslo 4658, o výmere 135,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 1 000,- Sk a spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na priľahlom pozemku parcelné číslo 4656, o výmere 2039,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 38 231,- Sk,
 56. byt na Ul. slobody 32/2 v Komárne, na prízemí, so súpisným číslom 1755, na parcele č. 4658, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na pozemku parcelné číslo 4658, o výmere 135,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 1 000,- Sk a spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na priľahlom pozemku parcelné číslo 4656, o výmere 2039,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 38 231,- Sk,
 57. byt na Ul. slobody 32/3 v Komárne, na I. poschodí, so súpisným číslom 1755, na parcele č. 4658, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na pozemku parcelné číslo 4658, o výmere 135,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 1 000,- Sk a spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na priľahlom pozemku parcelné číslo 4656, o výmere 2039,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 38 231,- Sk,
 58. byt na Ul. slobody 32/4 v Komárne, na I. poschodí, so súpisným číslom 1755, na parcele č. 4658, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na pozemku parcelné číslo 4658, o výmere 135,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 1 000,- Sk a spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na priľahlom pozemku parcelné číslo 4656, o výmere 2039,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 38 231,- Sk,
 59. byt na Ul. slobody 34/1 v Komárne, na prízemí, so súpisným číslom 1756, na parcele č. 4657, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na spoločných častiach a zariadeniach domu,
 60. spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na pozemku parcelné číslo 4657, o výmere 136,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 1 000,- Sk a spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na priľahlom pozemku parcelné číslo 4656, o výmere 2039,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 38 231,- Sk,
 61. byt na Ul. slobody 34/2 v Komárne, na prízemí, so súpisným číslom 1756, na parcele č. 4657, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na pozemku parcelné číslo 4657, o výmere 136,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 1 000,- Sk a spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na priľahlom pozemku parcelné číslo 4656, o výmere 2039,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 38 231,- Sk,
 62. byt na Ul. slobody 34/3 v Komárne, na I. poschodí, so súpisným číslom 1756, na parcele č. 4657, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na pozemku parcelné číslo 4657, o výmere 136,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 1 000,- Sk a spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na priľahlom pozemku parcelné číslo 4656, o výmere 2039,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 38 231,- Sk,
 63. byt na Ul. slobody 34/4 v Komárne, na I. poschodí, so súpisným číslom 1756, na parcele č. 4657, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5055/20220 na pozemku parcelné číslo 4657, o výmere 136,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 1 000,- Sk a spoluvlastnícky podiel 5055/40440 na priľahlom pozemku parcelné číslo 4656, o výmere 2039,00 m2, zastavaná plocha, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za kúpnu cenu: 38 231,- Sk.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: