Číslo hlasovania: 1411
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k návrhu na realizáciu „Koncepcie ďalšieho postupu na riešenie neplatičstva v mestských bytoch v Komárne“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   výstavbu malometrážnych nájomných bytov nižšieho štandardu kontajnerového typu v počte 20 bytových jednotiek, s inžinierskymi sieťami, v mestskej časti Pavol na parcele č. 1638/9, k.ú. Nová Stráž, vedenej na LV č. 934, v súlade s „Koncepciou ďalšieho postupu na riešenie neplatičstva v mestských bytoch v Komárne“, schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 982/2005 zo dňa 9. júna 2005.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. Zabezpečiť projekt stavby a stavebné povolenie stavby.
  2. Zapracovať do návrhu rozpočtu Mesta Komárna pre rok 2006 finančné zabezpečenie na projekt a na realizáciu stavby.
  3. Uskutočniť výber dodávateľa stavby formou verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
  4. Požiadať o poskytnutie dotácie vo výške 80 % na výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu v súlade s výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V–1/2004 z 23. decembra 2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania.

Termín : 30.04.2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: