Číslo hlasovania: 1412
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k návrhu na realizáciu „Koncepcie ďalšieho postupu na riešenie neplatičstva v mestských bytoch v Komárne“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odkúpenie nehnuteľnosti budovy so súpisným číslom 4 na parcele 10142, vedenej na LV č. 9997 v k.ú Komárno časť Veľký Harčáš od E. H. za cenu 4,5 mil. Sk, za účelom prestavby budovy na bytový dom s bytovými jednotkami nižšieho štandardu, v súlade s „Koncepciou ďalšieho postupu na riešenie neplatičstva v mestských bytoch v Komárne“, schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 982/2005 zo dňa 9. júna 2005,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. Po podpísaní kúpnej zmluvy a zaplatení kúpnej ceny podľa bodu A uznesenia, zabezpečiť vypracovanie projektu stavby vrátane inžinierskych sietí.
  2. Zabezpečiť stavebné povolenie stavby.
  3. Zapracovať do návrhu do rozpočtu Mesta Komárna pre rok 2006 finančné zabezpečenie na projekt a na realizáciu stavby.
  4. Uskutočniť výber dodávateľa stavby formou verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
  5. Požiadať o poskytnutie dotácie vo výške 80 % na výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu. v súlade s výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V–1/2004 z 23. decembra 2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania.

Termín : 30.04.2006
Zodpovedný : prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: