Číslo hlasovania: 1413
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k Správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

   Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine č. 24/2002 v znení dodatku č.1 zo dňa 11.07.2002 pre Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. Mieru 2, Béke Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola Komárno, Ul. Mieru 2.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: