Číslo hlasovania: 1414
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k Správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   finančné dotácie z účelového fondu rozpočtu mesta Komárno pre financovanie kultúrno-spoločenských aktivít podľa VZN č. 22/2003 nasledovne pre:

Občianske združenie - Fotoklub Helios, Komárno

 

vo výške: 10 000,-Sk na usporiadanie výstavy „Podunajská fotografická jeseň 2005“ – na osvetlenie,

 

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   poukázať schválenú finančnú dotáciu v zmysle bodu A/.

Termín: 30.9.2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: