Číslo hlasovania: 1415
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k Správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

   finančnú dotáciu z účelového fondu rozpočtu mesta Komárno na športové podujatia v zmysle VZN č. 23/2003 pre:

FC Dynamo, Komárno – Nová Stráž.

 

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: