Číslo hlasovania: 1416
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k Informatívnu správu o stave plnenia uznesenia MZ č. 893/2005


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

   Informatívnu správu o stave plnenia uznesenia MZ č. 893/2005 o odstránení garáží v zmysle VZN číslo 16/2003 o statickej doprave na území mesta v znení VZN č. 4/2005.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: