Číslo hlasovania: 1417
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k Informatívnu správu o stave riešenia odvodnenia kritických častí územia Alžbetinho ostrova


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

   Informatívnu správu o stave riešenia odvodnenia kritických častí územia Alžbetinho ostrova.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: