Číslo hlasovania: 1418
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Mesta Komárno – prehžad o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2005


Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

výsledok hospodárenia Mesta Komárno - prehžad o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2005 nasledovne:

príjmy 226.741 tis. Sk výdavky 183.573 tis. Sk.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: