Číslo hlasovania: 1419
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Mestského podniku cestovného ruchu – prehžad o plnení a čerpaní upraveného rozpočtu za I. polrok 2005


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

   výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Mestský podnik cestovného ruchu - prehžad o plnení a čerpaní upraveného rozpočtu za I. polrok 2005 nasledovne:

príjmy (výnos) 17.769 tis. Sk výdavky (náklad) 24.125 tis. Sk.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: