Číslo hlasovania: 1420
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Média Comaromiensis – prehžad o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2005


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

   výsledok hospodárenia neinvestičného fondu Média Comaromiensis - prehžad o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2005 nasledovne:

príjmy 1.564 tis. Sk výdavky 1.536 tis. Sk.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Lajos Csonka

   Nehlasovali: