Číslo hlasovania: 1421
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Strediska služieb škole v Komárne – prehľad o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2005


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

   výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Stredisko služieb škole v Komárne – prehľad o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2005 nasledovne:

príjmy 2.435 tis. Sk výdavky 2.864 tis. Sk.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: