Číslo hlasovania: 1424
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Domova penziónu pre dôchodcov - Domov dôchodcov Komárno – prehžad o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2005


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

   výsledok hospodárenia rozpočtovej organizácie Domov penzión pre dôchodcov - Domov dôchodcov Komárno – prehžad o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2005 nasledovne:

príjmy 17.162 tis. Sk výdavky 10.423 tis. Sk

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: