Číslo hlasovania: 1425
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k zmene rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   zvýšenie rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005 na strane príjmov a výdavkov sumou 255 tis. Sk na financovanie bežných výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Komárno od 1.7.2005 na základe listu Ministerstva financií SR č. MF/018124/2005-442 zo dňa 25.07.2005.

B) žiada Mestský úrad Komárno

   postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 31.12.2005
Zodpovedný: prednosta Mestského úradu

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: