Číslo hlasovania: 1426
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k zmene rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   zvýšenie rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005 na strane príjmov a výdavkov na základe oznámenia Obvodného úradu v Komárne č.U/200500362 o poukázaní finančných prostriedkov Decentralizačnej dotácie na matričnú činnosť – dotácia na valorizáciu platov vrátane poistného vo výške 20.858,- Sk.

B) žiada Mestský úrad Komárno

   postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 31.12.2005
Zodpovedný: prednosta Mestského úradu

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: