Číslo hlasovania: 1427
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k zmene rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   zvýšenie rozpočtu Mesta Komárno na strane výdavkov na základe uznesenia č. 905/2005 z 36. zasadnutia Mestského zastupitežstva v Komárne zo dňa 14. apríla 2005 vo výške 1.631 tis. Sk pre Slovenskú autobusovú dopravu Nové Zámky, na zabezpečenie pravidelnej mestskej dopravy na území mesta Komárno v roku 2005, z rezervného fondu Mesta Komárno.

B) žiada Mestský úrad Komárno

   postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 31.12.2005
Zodpovedný: prednosta Mestského úradu

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: