Číslo hlasovania: 1428
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k návrhu na predloženie projektu v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra Opatrenie „Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor – Blok A“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   spracovanie a podanie projektu „Vybudovanie a prevádzka metropolitnej siete prístupových bodov“ v rámci Operačného programu „Základná infraštruktúra“, Opatrenie „Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor – Blok A“, s tým, že spoluúčasť Mesta Komárno na realizácii projektu je 5 % z celkových nákladov.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   predložiť projekt na Agentúru na podporu regionálneho rozvoja (Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja).

Termín: do 30.09.2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: