Číslo hlasovania: 1429
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k návrhu na predloženie projektu v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra Opatrenie „Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor – Blok B“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   spracovanie a podanie projektu „Vytvorenie regionálneho portálu“ v rámci Operačného programu „Základná infraštruktúra“, Opatrenie „Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor – Blok B“, s tým, že spoluúčasť Mesta Komárno na realizácii projektu je 5 % z celkových nákladov.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   predložiť projekt na Agentúru na podporu regionálneho rozvoja (Ministerstvo výstavby regionálneho rozvoja).

Termín: do 30.09.2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: