Číslo hlasovania: 1430
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k Informácii o činnosti Komisie, zriadenej podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

   Informáciu o činnosti Komisie, zriadenej podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu s platnosťou do 30. októbra 2005.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: