Číslo hlasovania: 1431
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k Finančnej podpore pre obnovu obce Lupeni – Farkaslaka Rumunsko


 

Mestské zastupitežsttvo v Komárne

schvažuje

   poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci vo výške 100 000,- Sk (jednostotisíc korún slovenských) pre obec Lupeni – Farkaslaka v Rumunsku v rámci medzinárodnej pomoci pre obnovu povodňou postihnutých obcí v Rumunsku.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: