Číslo hlasovania: 1432 - spresnenie tajné hlasovanie A-13 N-4 Z-0
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k návrhu na odvolanie riaditeža Mestského podniku cestovného ruchu Komárno


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

odvoláva

   podža § 11 ods. 4 písm. I) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Ing. Jozefa Konczera

   z funkcie riaditeža Mestského podniku cestovného ruchu Komárno dňom 9. septembra 2005.

Tajné hlasovanie: A-13 N-4 Z-0

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: