Číslo hlasovania: 1433
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k návrhu menovania riaditeľa Mestského podniku cestovného ruchu Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

menuje

   podľa § 5 ods. 9 zákona číslo 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Ing. Ľuboša Veľkého

   do funkcie riaditeľa Mestského podniku cestovného ruchu Komárno dňom 9. septembra 2005 do vymenovania riaditeľa Mestského podniku cestovného ruchu Komárno po úspešnom výberovom konaní najneskôr do 31.12.2005.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Miklós Fehér Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
 Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: