Číslo hlasovania: 1434
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k poskytnutiu dotácie Mestskému podniku cestovného ruchu Komárno


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

   poskytnutie dotácie pre Mestský podnik cestovného ruchu Komárno vo výške 4 mil. Sk z rezervného fondu Mesta Komárno.na zabezpečenie prevádzkovania mestských športových zariadení

Termín: 30.09.2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: