Číslo hlasovania: 1435
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 12.10.2005,

B) mení

   uznesenie č. 1107/B/2/2005 nasledovne:

2. bytu na Ul. budovateľskej 30/22, na I. poschodí bytového domu so súpisným číslom 1414, na parcele č. 5195, spoluvlastníckeho podielu 6198/166500 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastníckeho podielu 6198/166500 na pozemku parcelné číslo 5195 o výmere 713 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8845 v k.ú. Komárno pre G. S. za kúpnu cenu: 160.000,-Sk,“

C) zrušuje

   uznesenia č.:

583/2004 – žiadatelia odpredali svoje spoluvlastnícke podiely, 702/2004 – pre nezáujem zo strany žiadateľov, 932/2005 – bude opakovane prerokované na zasadnutí MZ podľa prípisu žiadateľa zo dňa 12.8.2005, 943/2005 – pre nezáujem zo strany žiadateľov, 950/2005 - žiadatelia odpredali svoje spoluvlastnícke podiely, 1110/2005 – pani Balázsová odmietla prevziať byt.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
PaedDr. István Bende Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Stubendek

   Nehlasovali: