Číslo hlasovania: 1436
Číslo bodu: 43.
Návrh na uznesenie k informácii o stave projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   Správu o stave projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“,

B) poveruje

   KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. zabezpečiť skúšobnú prevádzku v zmysle článku V., bod 5.1 nájomnej zmluvy a jej dodatkov medzi Mestom Komárno a KOMVaK a.s. zo dňa 2. marca 2001 na základe Povolenia na dočasné užívanie ČOV, ktoré bude vydané Obvodným úradom životného prostredia Komárno.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: