Číslo hlasovania: 1437
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť k návrhu na prenájom mestského bytu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

  1. prideliť 2-izbový byt na Ul. budovateľskej 5/8 v Komárne pre M. K. s tým, že sa s menovaným ukončí nájom 2-izbového bytu na Ul. odborárov 48/5 v Komárne písomnou dohodou podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka,
  2. prideliť 2-izbový byt na Dvorskej ul. 7/21 v Komárne pre L. V. a manželku M. V. s tým, že sa s menovaným ukončí nájom 2-izbového bytu na Ul. odborárov 48/3 v Komárne písomnou dohodou podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka,

B) ukladá

  1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
  2. zabezpečiť spracovanie písomnej dohody o skončení nájmu bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: