Číslo hlasovania: 1441
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – sociálna časť


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre:

 1. Klub mnohodetných rodín MÁNCSE, Tešedíkovo 231, organizácia Komárno, na základe konkrétnej faktúry za prepravu mnohodetných rodín z Komárna do Marianky a späť vo výške 8.500,-Sk,
 2. Základnú školu Komárno, Ul. Komenského č. 3, na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevovali školský klub v prvom polroku 2005 vo výške 9 000.- Sk,
 3. Základnú školu s VJM Komárno, Ul. práce č. 24, na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevovali školský klub v prvom polroku 2005 vo výške 22 800.- Sk,
 4. Cvičná základná škola Univerzity J. Selyeho s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č. 39, na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevovali školský klub v prvom polroku 2005 vo výške 15 600.- Sk,
 5. Základnú školu Komárno, Ul. rozmarínová č. 1, na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevovali školský klub v prvom polroku 2005 vo výške 8 000.- Sk,
 6. Základnú školu Komárno, Ul. pohraničná č. 9, na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevovali školský klub v prvom polroku 2005 vo výške 3 000.- Sk,
 7. Základnú školu s VJM Móra Jókaiho Komárno, na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevovali školský klub v prvom polroku 2005 vo výške 25 200.- Sk.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre :

 1. Klub mnohodetných rodín MÁNCSE, Tešedíkovo 231, organizácia Komárno, na základe konkrétnej faktúry za prepravu mnohodetných rodín z Komárna do Marianky a späť vo výške: 8.500,-Sk,
 2. Termín: 15.11.2005
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. Základnú školu Komárno, Ul. Komenského č. 3, na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevovali školský klub v prvom polroku 2005 vo výške 9 000.- Sk,
 4. Termín: 15.11.2005
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 5. Základnú školu s VJM Komárno, Ul. práce č. 24, na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevovali školský klub v prvom polroku 2005 vo výške 22 800.- Sk,
 6. Termín: 15.11.2005
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 7. Cvičnú základnú školu Univerzity J. Selyeho s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č. 39, na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevovali školský klub v prvom polrok 2005 vo výške 15 600.- Sk,
 8. Termín: 15.11.2005
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 9. Základnú školu Komárno, Ul. rozmarínová č. 1, na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevovali školský klub v prvom polroku 2005 vo výške 8 000.- Sk,
 10. Termín: 15.11.2005
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 11. Základnú školu Komárno, Ul. pohraničná č. 9, na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevovali školský klub v prvom polroku 2005 vo výške 3 000.- Sk,
 12. Termín: 15.11.2005
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 13. Základnú školu s VJM Móra Jókaiho Komárno na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevovali školský klub v prvom polroku 2005 vo výške 25 200.- Sk.

Termín: 15.11.2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: