Číslo hlasovania: 1442
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k návrhu na zmeny organizačných štruktúr materských škôl


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že na základe zahajovacieho výkazu v:

  1. šesťtriednej Materskej škole Ul. Eötvösa 64, Komárno počet detí je 101, počet tried je 6; počet pedagogických zamestnancov je 12, počet nepedagogických zamestnancov je 2,9,
  2. šesťtriednej Materskej škole Ul. lodná 1, Komárno počet detí je 116, počet tried je 6; počet pedagogických zamestnancov je 12, počet nepedagogických zamestnancov je 2,3,
  3. štvortriednej Materskej škole Ul. vodná 29, Komárno počet detí je 53, počet tried je 4; počet pedagogických zamestnancov je 8, počet nepedagogických zamestnancov je 3,
  4. dvojtriednej Materskej škole Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno počet detí je 26, počet tried je 2; počet pedagogických zamestnancov je 4, počet nepedagogických zamestnancov je 2,38,
  5. šesťtriednej Materskej škole Ul. Eötvösa 48, Komárno počet detí je 102, počet tried je 6; počet pedagogických zamestnancov je 11,7, počet nepedagogických zamestnancov je 3,2.

B) schvaľuje

   zmenu organizačnej štruktúry materských škôl s účinnosťou od 01. novembra 2005 nasledovne:

  1. zníženie počtu výchovných skupín Materskej školy Ul. Eötvösa 64, Komárno zo 6 na 5 a zníženie počtu pedagogických zamestnancov o 2,
  2. zníženie počtu výchovných skupín Materskej školy Ul. lodná 1, Komárno zo 6 na 5 a zníženie počtu pedagogických zamestnancov o 2,
  3. zníženie počtu výchovných skupín Materskej školy Ul. vodná 29, Komárno zo 4 na 3 a zníženie počtu pedagogických zamestnancov o 2,
  4. zníženie počtu výchovných skupín Materskej školy Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno z 2 na 1 a zníženie počtu pedagogických zamestnancov o 2,
  5. zníženie počtu výchovných skupín Materskej školy Ul. Eötvösa 48, Komárno zlúčením v poobedňajších hodinách zo 6 na 5 a zníženie počtu pedagogických zamestnancov o 1,

   (organizačné schémy tvoria prílohu uznesenia)

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť realizáciu organizačných zmien v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.

Termín: 30. novembra 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: