Číslo hlasovania: 1443
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k návrhu na schválenie názvu ulíc v zástavbe v mestskej časti Nová Stráž


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   názvy nových ulíc v zástavbe v mestskej časti Nová Stráž:

Situačný výkres tvorí prílohu uznesenia.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpeči označenie ulíc v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: v nadväznosti na realizáciu zástavby
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: