Číslo hlasovania: 1444
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k návrhu na schválenie názvu cesty, ktorá vedie z Novozámockej cesty do Iže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   názov cesty, ktorá vedie z Novozámockej cesty do Iže: Ižianska cesta – Izsai út,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť označenie cesty v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 30. novembra 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: