Číslo hlasovania: 1445
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k návrhu na delegovanie člena rady školy


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) deleguje

   člena Rady školy pri Spojenej škole s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola a Špeciálna materská škola Hradná 7, Komárno a Základná škola a Materská škola pri NsP, Železničná 13, Komárno, Ing. Gabriela Weszelovszkého,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   pripraviť delegačný list, zabezpečiť jeho doručenie a zaslať oznámenie o delegovaní člena v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30. novembra 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: