Číslo hlasovania: 1447
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Informatívnej správe Komisie rozvoja mesta, pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

   Správu Komisie rozvoja mesta, pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 12.7.2005, 5.9.2005, 12.9.2005 a 4.10.2005.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: