Číslo hlasovania: 1448
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Komisie pre verejnú súťaž


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   Správu Komisie pre verejnú súťaž zo dňa 17.9.2005 a 24.9.2005,

B) schvaľuje

 1. odpredaj novovytvorenej p.č. 2940/2 o výmere 24 m2, ostatná plocha, vytvorenej z p.č. 2940, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 36531171-43/2005 zo dňa 8.6.2005 pre J. Cs. a manželku S. Cs. za kúpnu cenu 27.592,- Sk,
 2. odpredaj novovytvorenej p.č. 2940/4 o výmere 24 m2, ostatná plocha, vytvorenej z p.č. 2940, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 36531171-43/2005 zo dňa 8.6.2005 pre R. B. a manželku J. B. za kúpnu cenu 27.592,- Sk,
 3. odpredaj novovytvorenej p.č. 2940/14 o výmere 24 m2, ostatná plocha, vytvorenej z p.č. 2940, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 36531171-43/2005 zo dňa 8.6.2005 pre Zs. P. a manželku K. Zs. za kúpnu cenu 27.592,- Sk,
 4. odpredaj novovytvorenej p.č. 2940/15 o výmere 24 m2, ostatná plocha, vytvorenej z p.č. 2940, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 36531171-43/2005 zo dňa 8.6.2005 pre J. V. za kúpnu cenu 27.592,- Sk,
 5. odpredaj novovytvorenej p.č. 2940/16 o výmere 24 m2, ostatná plocha, vytvorenej z p.č. 2940, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 36531171-43/2005 zo dňa 8.6.2005 pre V. V. za kúpnu cenu 27.592,- Sk,
 6. odpredaj novovytvorenej p.č. 2940/21 o výmere 24 m2, ostatná plocha, vytvorenej z p.č. 2940, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 36531171-43/2005 zo dňa 8.6.2005 pre Z. H. a manželku T. H. za kúpnu cenu 27.592,- Sk,
 7. odpredaj novovytvorenej p.č. 2940/22 o výmere 24 m2, ostatná plocha, vytvorenej z p.č. 2940, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 36531171-43/2005 zo dňa 8.6.2005 pre I. B. za kúpnu cenu 27.592,- Sk,
 8. odpredaj novovytvorenej p.č. 2940/23 o výmere 24 m2, ostatná plocha, vytvorenej z p.č. 2940, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 36531171-43/2005 zo dňa 8.6.2005 pre M. K.a manžela M. K. za kúpnu cenu 27.592,- Sk,
 9. odpredaj novovytvorenej p.č. 2940/24 o výmere 24 m2, ostatná plocha, vytvorenej z p.č. 2940, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 36531171-43/2005 zo dňa 8.6.2005 pre K. P. za kúpnu cenu 27.592,- Sk,
 10. odpredaj novovytvorenej p.č. 2940/25 o výmere 24 m2, ostatná plocha, vytvorenej z p.č. 2940, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 36531171-43/2005 zo dňa 8.6.2005 pre M. K. za kúpnu cenu 27.592,- Sk,

za nasledovných podmienok:

C) schvaľuje

   odmenu pre zúčastnených členov komisie pre VS podľa návrhu predsedu komisie v zmysle Organizačného poriadku komisie pre verejnú súťaž nasledovne:

Za verejnú súťaž, konanú dňa 17.9.2005

Ing. Lajos Csonka - predseda komisie 875,- Sk Ing. László Stubendek - licitátor 875,- Sk MUDr. Lajos Maurovich Horvat 875,- Sk Ing. Béla Sánta 875,- Sk

Za verejnú súťaž, konanú dňa 24.9.2005

Ing. Lajos Csonka - predseda komisie 500,- Sk Ing. László Stubendek - licitátor 500,- Sk Ing. Katarína Prodovszká 500,- Sk Ing. Béla Sánta 500,- Sk

D) ukladá Mestskému úradu Komárno

 1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnych zmlúv v zmysle bodu B/ tohto uznesenia,
 2. Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. vyplatiť odmenu pre zúčastnených členov komisie pre verejnú súťaž v zmysle bodu C/ tohto uznesenia.
 4. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 



Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
PaedDr. István Bende Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: