Číslo hlasovania: 1449
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov na odpredaj budovy bývalej MŠ Ďulov Dvor so súp. č. 60 na p.č. 10660 s oplotením a vonkajšími úpravami vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   Správu Komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov z otvárania a posúdenia súťažných návrhov verejnej obchodnej súťaže na odpredaj budovy bývalej MŠ Ďulov Dvor so súp. číslom 60 na p.č. 10660 s oplotením a vonkajšími úpravami, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, zo dňa 29.09.2005,

B) schvaľuje

   v súlade s uznesením MZ č. 1089/2005 zo dňa 14. júla 2005, vyhlásením obchodnej verejnej súťaže zo dňa 14. júla 2005 a výsledkami obchodnej verejnej súťaže zo dňa 29.09.2005, odpredaj budovy bývalej MŠ Ďulov Dvor so súp. č. 60 na p.č. 10660 s oplotením a vonkajšími úpravami vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre AGREF, spol. s r.o., so sídlom Štúrova č. 5, 945 01 Komárno, za celkovú cenu 510 000,- Sk za nasledovných podmienok:

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie oznámenia o výsledku obchodnej verejnej súťaže a prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva účastníkovi obchodnej verejnej súťaže,

    Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  2. zabezpečiť spracovanie návrhu kúpnej zmluvy a jej zaslanie spolu s výzvou na podpísanie a zaplatenie zvyšku kúpnej ceny AGREF, spol. s r.o., so sídlom Štúrova č. 5, 945 01 Komárno.
  3. Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: