Číslo hlasovania: 1450
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005 - opatrovatežská služba


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na rok 2005 na strane príjmov - položka 223001 Poplatky za opatrovatežskú službu - o sumu 800 tis. Sk a na strane výdavkov v celkovej výške 800 tis. Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 31.12.2005

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: