Číslo hlasovania: 1451
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005 - ZP


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na rok 2005 na strane príjmov – položka 312001 Dotácia pre ZP od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (nenávratný príspevok) - o sumu 147 tis. Sk a na strane výdavkov - položka 610 Mzdy pre ZP pracovníkov Mestskej polície Komárno - vo výške 147 tis. Sk.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 31.12.2005

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: