Číslo hlasovania: 1452
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k návrhu na zmenu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho Komárno na rok 2005


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   zvýšenie rozpočtu Základnej školy s VJM Móra Jókaiho Komárno, na rok 2005 na strane príjmov a výdavkov na základe uznesenia MZ č. 814/2005 zo dňa 10. marca 2005 o finančné prostriedky vo výške 50.000,- Sk na slávnostný galaprogram z príležitosti udelenia čestného názvu školy, na odhalenie reliéfu a na vydanie ročenky z príležitosti 50. výročia založenia školy z účelového fondu rozpočtu mesta Komárno,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 31.12.2005

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: