Číslo hlasovania: 1453
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005 - Pomník vojakov Dunajskej flotily


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na rok 2005 na strane príjmov a výdavkov o finančné prostriedky vo výške 150.000,- Sk na obnovu a práce súvisiace so starostlivosťou o vojnový pietny symbol „Pomník vojakov Dunajskej flotily“ v správe mesta Komárno na základe listu č. 202201-2005/00989 od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 31.12.2005

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: