Číslo hlasovania: 1454
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k návrhu na vyradenie neupotrebitežného majetku mesta vedeného na účte 022


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   vyradenie majetku mesta Komárno evidovaný na účte 022-stroje, prístroje a zariadenia, navrhnutý na vyradenie v zostatkovej hodnote 631.752,03 z dôvodu neupotrebitežnosti a zastaralosti v zmysle § 16 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení neskorších predpisov (zoznam tvorí prílohu uznesenia),

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 31.12.2005

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: