Číslo hlasovania: 1455
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k návrhu na vyradenie pohľadávok z účtovnej evidencie


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok (dlhu) a odpísanie z účtovnej evidencie v celkovej výške 5.197.795,57 Sk, z toho:

   z dôvodu, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by nebolo úspešné v zmysle § 9 VZN Mesta Komárno č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení neskorších predpisov,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 31.12.2005

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: