Číslo hlasovania: 1456
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k návrhu na zmenu rozpočtu Základnej školy Komárno, Ul. pohraničná č. 9, na rok 2005


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   zvýšenie rozpočtu Základnej školy Komárno, Ul. pohraničná č. 9, na rok 2005 na strane príjmov a výdavkov o finančné prostriedky vo výške 100.000,- Sk, z toho kapitálové výdavky vo výške 79.000,- Sk a bežné výdavky 21.000,- Sk na základe rozpočtového opatrenia č. 24/2005 od Krajského školského úradu v Nitre z dôvodu účasti v projekte Otvorená škola: INFOVEK 2005 realizovaného Ministerstvom školstva SR,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 31.12.2005

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: