Číslo hlasovania: 1457
Číslo bodu: 43.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k návrhu na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2005 – cestovné žiakom


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   zvýšenie rozpočtu na prenesené kompetencie v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2005 na strane príjmov a výdavkov o finančné prostriedky na cestovné žiakom na základe rozpočtového opatrenia č. 10/2005 od Krajského školského úradu v Nitre, podža rozpisu Odboru školstva a kultúry Mestského úradu Komárno nasledovne:

Cvičná základná škola Univerzity J. Selyeho s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č. 39 sumou 4.890,- Sk
Základná škola Komárno, Ul. Komenského č. 3 sumou 41.436,- Sk
Základná škola s VJM Móra Jókaiho Komárno sumou 2.860,- Sk
Základná škola Komárno, Ul. pohraničná č. 9 sumou 2.944,- Sk
Základná škola s VJM Komárno, Ul. práce č. 24 sumou 68.924,- Sk.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 31.12.2005

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: